Εκλογο -απολογιστική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΔΥ, ακυρώνεται η προγραμματισμένη για την Κυριακή εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση. Η απόφαση αυτή υπαγορεύεται από λόγους δημόσιας υγείας και συμμόρφωσης στα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου σε άλλη ημερομηνία, όταν αρθούν τα μέτρα κατά της διασποράς του covid-19 και θα σας κοινοποιηθεί έγκαιρα.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι Σύμφωνα με το Άρθρο 54 του ν. 4753/2020 (ΦΕΚ Α΄ 227/18.11.2020) που αναφέρεται στην παράταση οργάνων διοίκησης σωματείων, η θητεία των διοικητικών συμβουλίων τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 31η.12.2020.

Επίσης με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων της παρ. 1 μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) μηνών ακόμη, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.