Σχολή Διαιτησίας στη Θεσσαλονίκη

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Σ.Ε.Δ.Υ), με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, διοργανώνει Σχολή Διαιτητών -  Γραμματέων - Κριτών - Χρονομετρών στη Θεσσαλονίκη στις 17-19/01/2020.

Στη Σχολή, δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες υπήκοοι, ηλικίας 18 ετών (συμπληρωμένα) και άνω.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και οι δύο όψεις) επικυρωμένη από Αστυνομικό Τμήμα (Α.Τ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).
  • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (πρόσφατο).
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους κανένα κώλυμα ή περιορισμός από όσα προβλέπονται στο Ν.2725/1999  (παρ.  1β, 1γ, 2, 3 και 6 του άρθρου 3, - παρ. 12,  13 και 14 του άρθρου  44, - παρ.  1, 2  και 3 του άρθρου 130)  ή  στην  εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. Η δήλωση αυτή πρέπει να επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή Κ.Ε.Π.
  • Να  είναι  τουλάχιστον  απόφοιτοι Λυκείου  ή άλλης ισότιμης σχολής  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής (Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο  Απολυτηρίου ή Αποδεικτικού τίτλου).
  • Παράβολο συμμετοχής στη Σχολή, 50 €, που θα κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα και στο Λογαριασμό Όψεως του Σ.Ε.Δ.Υ.  07248201936. Στο καταθετήριο της Τράπεζας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου.
  • Για να συμπληρώσετε την Αίτηση Εγγραφής στην Σχολή Διαιτησίας παρακαλώ πατήστε εδώ.

  • Σημείωση:

     Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ή οτιδήποτε άλλο θα βλέπετε στο site του Σ.Ε.Δ.Υ.